Products

CL-EPOFLOR TC292SF

Description

English

Description : 
CL-EPOFLOR TC292SF is a 2-component solvent free general purpose epoxy coating which can also be used as primer for substrate that has cissing problem.  When cured, it forms a gloss, impervious finishing which can be easily be cleaned.

Technical Information :  
Pot Life : 30 mins @ 25°C 
Recoat Time : 8 hours @ 25°C
Light Foot Traffic : 24 hours
Full Cure : 7 days
Bonding Strength : > 1.5 N/mm² (concrete failure)
Temperature resistant (dry) : 80°C
Recommended dry film thickness : 100 µm
No. of coat : 2 - 3
Mixing Ratio  (A:B) : 2:1 by weight

Coverage : 0.3 - 0.5 kg/m²/coat

Colour : Available in clear, grey, medium grey, dark blue, light blue, bright green colour

Packing :
Available in 30 kg set, consists of 20 kg Part A and 10 kg Part B

华语

简介 :
CL-EPOFLOR TC292SF是一种双组分无溶剂通用环氧树脂涂料,也可当作底漆用在具有收缩问题的基材面。固化后,形成光泽,不易涂饰,易于清洗的涂层。

技术资料 :
使用时限:30分钟 @ 25℃
重涂间隔:8小时 @ 25℃
轻缓行走:24小时
完全固化:7天
粘接强度:> 1.5 N/mm²(混凝土破坏)
耐温性(干燥):80℃
推荐干膜厚度:100微米
涂层数:2 - 3
混合比率(A:B):2:1(重量比)

覆盖范围:0.3 - 0.5公斤/平方米/涂层

颜色:提供透明、灰色、中灰色、深蓝色、浅蓝色、亮绿色。

包装
提供30公斤套装,包括20公斤组分A和10公斤组分B。

Melayu

Penerangan :
CL-EPOFLOR TC292SF merupakan salutan permukaan epoksi jenis 2-komponen tanpa pelarut yang juga boleh digunakan sebagai primer untuk substrat yang mempunyai masalah pengecutan. Selepas masa matang, ia membentuk permukaan berkilat, kemasan kedap yang boleh dibersihkan dengan mudah.

Informasi Teknikal :
Tempoh guna: 30 minit @ 25°C
Masa meneruskan salutan: 8 jam @ 25°C
Tempoh untuk berjalan: 24 jam
Masa matang: 7 hari
Kekuatan lekatan: > 1.5 N/mm² (kegagalan konkrit)
Suhu rintangan (kering): 80°C
Ketebalan filem kering yang disyorkan: 100µm
Bilangan salutan: 2 - 3
Nisbah campuran (A: B): 2:1 mengikut berat

Liputan : 0.3 – 0.5 kg/m² setiap salutan

Warna : Terdapat dalam warna jernih, kelabu, kelabu sederhana, biru gelap, biru muda, hijau terang.

Pembungkusan :
Terdapat dalam 30 kg set yang terdiri daripada 20 kg Bahagian A dan 10 kg Bahagian B.

Thai

Under Construction

Vietnamese

Under Construction

 

Do you know how you can avoid costly, noisy, dusty and inconvenience......Toilet and Bathroom Repairs

  

 


Re-Tiling Works